Jeugdcircus Saranti Leeuwarden

Saranti is het enige jeugdcircus van Friesland. Ontstaan in 1959 te Leeuwarden is het een van de oudste jeugdcircussen van Nederland, zelfs van Europa. In samenwerking met de Leeuwarder speeltuinvereniging Het Westen, nam de heer Akker, destijds gestationeerd militair met een lange circusachtergrond, in 1959 het eerste initiatief om iets met circus voor kinderen te gaan doen. Hij wilde een werkgemeenschap creëren waarin kinderen konden kennismaken met circus, daarin vaardighed

Een circus met voorstellingen, optredens en acts opgevoerd door kinderen, op de achtergrond begeleid en georganiseerd door de ouders. Met jongleurs, koordlopers, éénwielers, acrobatiek en clowns werd meteen al in het eerste jaar 28 keer opgetreden door geheel het land en na twee jaar had het circus al ruim 75 voorstellingen op haar naam staan. Het enthousiasme onder publiek bleek zeer groot. Inmiddels verzorgt Saranti gemiddeld zo’n 20 voorstellingen per jaar, in binnen- en buitenland. Daarnaast nog andere activiteiten waaronder workshops en kinderfeestjes.en op konden doen en hun fantasie en vindingrijkheid verder konden ontplooien. Vanuit de speeltuinvereniging bestond veel animo onder met name de ouders. Samen met hen werd de stichting Kindercircus Saranti opgericht, met direct al zo’n 40 leden (kinderen) en hun ouders die als vrijwilliger werkzaamheden voor het circus verrichten.


Geld voor de opstart was er nauwelijks; mensen schoten voor, droegen zelf bij met bijvoorbeeld het 
vervoer naar de voorstellingen toe, moeders maakten circuskleding, vaders klusten aan decors en attributen, met kleine sponsoring konden de noodzakelijke materialen verkregen worden, en met de opbrengsten van de voorstellingen kon net quitte gespeeld worden. In de beginjaren kon het circus oefenen en trainen in een buurthuis. Later kocht de voorzitter van Saranti een ruimte aan een parkeerpleintje en verhuurde dit aan Saranti. Sindsdien heeft het circus een eigen thuisbasis om te oefenen, materialen op te slaan en te vergaderen. Tegenwoordig is deze thuisbasis, ook wel “De Residentie” genoemd, eigendom van de stichting Jeugdcircus Saranti.

 Initiatiefnemers en vrijwilligers

De kinderen maken het circus. Volwassenen spelen op de achtergrond een bestuurlijke, organiserende en begeleidende rol. Op dit moment telt Saranti ongeveer 50 actieve kinderen, tussen de 7 en 18 jaar afkomstig uit Leeuwarden en omstreken. Kinderen die binnenkomen worden eerst een periode opgeleid als stalknecht, om ze met alles kennis te laten maken en langzaam maar zeker vertrouwd te laten raken met het circus. In de beginperiode duurde deze periode 1, soms 2 jaar, maar omdat dat tot afnemende motivatie leidde en soms zelfs tot verontwaardiging bij ouders, is deze ‘inwerkperiode’ aanzienlijk ingekort en worden de nieuwe kinderen al in een vroeg stadium bij de voorstellingen betrokken. Na stalknecht af te zijn, worden de kinderen opgeleid tot artiest.

Tegenwoordig bestaat het bestuur van het circus uit zes personen, die met elkaar de boel draaiende te houden, naast hun reguliere banen. Puur uit liefde voor het circus. Met elkaar geven zij invulling aan het voorzitterschap, geldbeheer, secretarisschap, op- en afbouw bij voorstellingen, materialen- en attributenzorg en onderhoud van de residentie en de circuskleding.

Naast het bestuur zijn verder nog een aantal vrijwillige medewerkers actief: een artistiek leider, drie circustrainers en zes co-trainers. Ook zijn er nog een aantal oud-artiesten en enthousiaste ouders die ondersteuning bieden bij o.a. evenementen en voorstellingen.

Profijtgroepen & draagvlak

Het jeugdcircus houdt publieksvoorstellingen en ‘verkoopt’ haar voorstellingen aan klanten en opdrachtgevers. Dit kunnen organisaties van diverse pluimage zijn: verzorgingshuizen, ziekenhuizen, bedrijven, instellingen, theaters, festivals en verenigingen. Saranti zorgt voor het vermaak van de mensen en haalt daarmee de inkomsten binnen. Regelmatig treedt Saranti ook op uit liefdadigheid.

Door de activiteiten die de kinderen in het circus ontplooien maken zij een ontwikkeling door die hen meer zelfvertrouwen geeft, o.a. bij het houden van spreekbeurten, boekbesprekingen en/of het geven van presentaties. Zij maken zich naast de voor de hand liggende circustechnieken ook expressie- en communicatievaardigheden eigen en ze leren om te gaan met verantwoordelijkheden. De ouders en scholen merken dit en spreken hun grote waardering uit. Aangezien de actieve bijdrage van ouders structureel aan het afnemen is, wordt gezocht naar andere wijzen om aan vrijwilligers te komen. Zo staat Saranti ingeschreven bij de Vrijwilligersbank en biedt het circus mogelijkheden aan studenten om stage te lopen en aan nieuwkomers om binnen het circus de Nederlandse taal eigen te maken.

Lange tijd bestond er ook de vereniging ‘Vriendenclub van Saranti’, opgericht in 1986 om Saranti te ondersteunen en om het contact tussen oud-artiesten, -medewerkers en -bestuursleden te onderhouden. De vereniging wilde met extra publiciteit de naamsbekendheid van Saranti vergroten en morele steun en financiële middelen voor het circus verkrijgen. Ze verkocht daartoe promotieartikelen zoals sweaters, t-shirts, pennen, stickers, petjes e.d. Op haar top telde de vereniging ruim 75 leden, met ouders en oud-betrokkenen die het circus een warm hart toedroegen. Illustratief voor de huidige gang van zaken is dat de vereniging nu al ruim 15 jaar ‘slapend’ is.

Organisatie en werkwijze

Jeugdcircus Saranti is een stichting, zonder winstoogmerk. Het heeft een bestuur tevens ‘dagelijks bestuur’. De stichting heeft naast de deelnemende kinderen een klein aantal vrijwillige medewerkers. Het bestuur neemt de besluiten, werft aanvragen voor voorstellingen en houdt het circus draaiende.

De medewerkers leiden de kinderen op tot artiesten. Er worden vier trainingen per week gehouden, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de hele kleintjes en de al wat oudere kinderen. Hoewel het geen familiebedrijf is, voelt het als familie aan. De onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel is groot, iedereen is gemotiveerd en ondersteunt elkaar.

Per jaar houdt Saranti gemiddeld zo’n 20 voorstellingen, daarnaast geeft men circusworkshops, kinderfeestjes en heeft het circus een schminkstand ‘Kwisje Kwasje’ en een DanceSquad. Sinds 2014 is een groep oud-artiesten en trainers onder leiding van de art director genaamd ‘SarantiXL’ van start gegaan met het maken van een korte voorstelling en straatacts.

De voorstellingen vinden veelal plaats in gymzalen, buurthuizen, theaters en op buitenlocaties; Saranti beschikt niet over een eigen tent. Het gros van deze voorstellingen vindt plaats op aanvraag, maar af en toe worden ook publieksvoorstellingen gehouden. Aanvragen voor voorstellingen worden geworven via de gebruikelijke wegen: website (www.saranti.nl), internet, mond-op-mond en stands op beurzen; publiek wordt geworven met posters, flyers en advertenties. Ook probeert Saranti contacten met binnen- en buitenlandse jeugdcircussen en circussen te onderhouden, wat af en toe optredens op circusfestivals in het buitenland oplevert. Daarnaast verkoopt Saranti diverse merchandise-artikelen, zoals clownsneuzen, pennen, clownspotloden, clownskoekjes, jongleerballen, petjes, sleutelhangers en fotokaarten, als bron van inkomsten en ter vergroting van de naamsbekendheid. De attributen, decorstukken, materialen en kleding voor de voorstellingen worden zoveel mogelijk zelf onderhouden; voor de aanschaf van de grotere en duurdere artikelen worden veelal fondsen aangeschreven.

Ontwikkeling

Hoewel een van de oudste jeugdcircussen van Nederland en Europa, met een lange geschiedenis waarin grote successen geboekt werden waaronder tournees door Duitsland, festivals in Zwitserland, workshops voor BN’ers als Joop van den Ende op het strakke koord in Aalsmeer, verscheidene prijzen op circusfestivals is door de jaren heen de grootste knelpunt een gebrek aan mankracht. Het circus wordt vooralsnog staande gehouden door een kleine clubje mensen, die het circus een warm hart toedraagt en een groot deel van hun vrije tijd in Saranti investeert.

Maar: the show must go on. Voorstellingen blijven van een kwalitatief en hoogstaand niveau. De kinderen en vrijwilligers zijn enthousiast, gemotiveerd en laten zich voortdurend van hun beste kant zien; het publiek blijft applaudisseren. En daar draait het tenslotte om.

Informatie

Jeugdcircus Saranti
Huizumerlaan 45
8934 BD Leeuwarden
Tel. (058) 289 04 33

E-mail: info@saranti.nl www.saranti.nl
ttp://twitter.com/CircusSaranti
http://www.facebook.com/jeugdcircus.saranti
http://www.youtube.com/user/JeugdcircusSaranti